Disclaimer

Rodeto Enterprises streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Zij doet er alles aan om de online informatievoorziening en informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Ook aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor de gebruiker van deze site wijst Rodeto Enterprises uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. Voor zover Rodeto Enterprises aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 100,-.
Aansprakelijkheid van Rodeto Enterprises voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Rodeto Enterprises is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij Rodeto Enterprises kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen één (1) jaar nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

Rodeto Enterprises wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks, alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen.

Bij het samenstellen van de websites van Rodeto Enterprises leven wij uiteraard de regels uit de Auteursweg en de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en onthouden wij ons van ieder onrechtmatig handelen jegens derden. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u van mening bent dat er gegevens op de sitesvan Rodeto Enterprises vermeld staan waarmee uw belangen worden geschaad of die naar uw mening anderszins onrechtmatig zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen.

Rodeto Enterprises behoudt zich tot slot het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.